รายนามคณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการผู้รับผิดชอบประสานงานในการจัดหาทุนทรัพย์ มีดังนี้คือ

1. พลอากาศเอก ปรีชา คุณสุดคนึง นิยมไทย     เบอร์โทรติดต่อ  08 1927 5575

2. นายสมัคร  จงสมจิตต์    เบอร์โทรติดต่อ 08 1857 4403

3. นาวาอากาศเอก สมบูรณ์  น้อยไม้     เบอร์โทรติดต่อ  08 1856 5924

4. นาวาอากาศโท วิเชียร  ปรีมาศ    เบอร์โทรติดต่อ  08 9056 7617

5. นาวาอากาศโท วิเชียร ปราบพาล     เบอร์โทรติต่อ 08 1938-9165

6. นาวาอากาศโท นิยม ตรีเมฆ     เบอร์โทรติดต่อ 089-911-5631

7. อาจารย์สุวิทย์ อาจารย์จุติพร  สุขกรม      เบอร์โทรติดต่อ  08 1252 5777

8. อาจารย์นรุตม์  ภัทรวารินทร์    เบอร์โทรติดต่อ  08 6160 4744

9. คุณปราณี  ภัทรวาณี    เบอร์โทรติดต่อ  08 1005 7794

10. คุณเส่นห์  สาบ้านฆ้อง    เบอร์โทรติดต่อ  08 1751 1177

11. คุณวิจิตร  พลายมี    เบอร์โทรติดต่อ  08 1551 0044

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s